ویدئویی بسیار زیبا ******از زمین با شکوه و درخشان - خانه ای برای همه ما*****

منتظرم

دختر طبیعتم, دختر زمینم؛
اشک کوه هایم,روانه به رودخانه ها, با هم به دریا ها می پیوندیم
معشوقه جنگلها, یار دریا ها, دلبر کوهها و عاشق رودخانه
به قله ها سر زدم, برای شنیدن صدای آزادی
قله ها را صعود کردم, تا ببینم مردم دلشاد را, آزاد را
هر دو سوی زمین را پیمودم, از اقیانوسها گذشتم, و سخن از  حق وآزادی گفتم.
بدنبال دل بستهگی, یگانگی, اتحاد و عشق  میگردم
روشنفکران دانش پژوه را دنبال کردم
سخنرانی هایشان را با دل و جان شنیدم
منتظر یگانگی برای همه, وهنوز منتظرم!
خواب یک دنیای یگانه را میبینم
تهی از جنگ, تهی از گرسنگی و نگرانی,
اما فقط آرزو و رویایش را خواب می بینم
مثل یک کولی سرگردان, میگردم و به آدمها مینگرم
به عمق زندگیشان خیره میشوم
طمع, رقابت, و پلیدی -  پیش تاز عشق و رفاقت است,
نا امیدانه هنوز مینگرم!

هنوز به قله ها سر میزنم؛ جنگلها را تجربه میکنم
از آواز پرندگان لذت میبرم, و فقط از عشق و یگانگی حرف میزنم
دلم می فشارد, قلبم خون می ریزد از تماشای آدمهای خالی
دنیایشان را نمیفهمم!
طمع شان دلم را به لرزه میاورد!
با من بیا؛  رقابت, و حسادت را کنار بگذار, بشنو صدایم را

هر کدام شما قدرتی هستید, در کنار یکدیگر عظمتی هستید
من - تو- ما - این دنیا را شریکیم !
با هم به رویش زمین کمک میکنیم
با هم, با شادی به سبزی و زیباش مینگریم

می توانی بی توجه باشی به ظلم

یا با طمع, فقط سهم خودت را بخواهی
می توانی بی تفاوت باشی
یا بخواهی بهترش کنی
مرا می شنوی؟ نا برابری, ظلم و درد را میبینی؟

آیا من همه امیدم را از دست داده ام ؟ نه هنوز!
آیا خیلی منتظر شدم؟ بطور حتم!
آیا اعتمادم را از دست دادم؟ نه هنوز!

آیا منتظرم که خانه مان را با هم بسازیم؟ بطور حتم!

نسرین پژواک - دسامبر ٢٠٠٩

Nasreen Pejvack, December 2009, Vancouver, Canada

یک نظر به خانه زیبای ما زمین

Look around you. No matter where we live, our planet has a unique and beautiful expression Within our solar system it is the only habitable planet and absolutely stunning. In the universe we do not know where there are others or what they do, and if they have mastered the responsibility of intelligence to forge a realm where peace and harmony rule. For us things have not been that good. Yet, with all the wars and turmoil that Mother Earth has experienced thus far, it is still beautifully standing and flourishing in vegetation and flowers…Each continent has its own attractions; its own display of trees, flowers, and animals…We know many things have gone wrong with our air, our water and even our precious arable land. We are utterly vulnerable to natural disasters, as our recent experience Japan has shown. Class A earthquake proof buildings and structures could not withstand the Tsunami…Let’s examine the events around us, consider and analyze them, and see what every one of us can do; what is our responsibility to make a difference to salvage our earth and its people.

The Grand Canyon

Our Forests

Our Waterfall

Our Magnificent Mountains

Our Beautiful flowers

         

Life is Beautiful

Living Forest Our beautiful Animals Our Ocean Amazing Nature

Nasreen Pejvack-Copyright © 2011 - 2018 All Rights Reserved